Representation och vithet i kultursektorn

Representation och vithet i kultursektorn

Bakgrund:

Vilka får plats i svensk kultur? Vilka syns och vilka bestämmer? Vem kan representera vad? Den här kursen är för dig som vill bredda mångfalden inom svensk kultursektor och aktivt motverka exkluderande normer.

Etnisk diskriminering och mer subtil exkludering till följd av rasifierande normer får allvarliga konsekvenser inom arbetslivet men kunskapen om detta är i många fall eftersatt. Inom de kulturområden där arbetstagares egna kroppar står i fokus är utsattheten för rasifiering särskilt stor. I flera branscher inom kultursektorn är det vanligt att arbetstagarna frilansar, vilket kan förstärka en tystnadskultur och försvåra ansvarsbördan, i de fall då kränkningar, diskriminering eller trakasserier på grund av hudfärg eller etnisk bakgrund sker.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom film, tv, teater, dans eller annan scenkonst. Det är en fördel om du har chefs- eller ledningsuppdrag (exempelvis producent, regissör eller projektledning), arbetar med personalfrågor, fackförbund, eller arbetar med rekrytering och casting.

Målsättning:

Målet med kursen är att du som deltar ska få större kunskap om hur representation och vithetsnormer fungerar och vilka konsekvenser det får inom kultursektorn. Du kommer att kunna sätta ord på hur rasism och etnisk diskriminering påverkar din egen bransch och få förslag på hur du kan göra för att motverka detta.

Förberedelser och kursmaterial:

Inga förkunskaper behövs, endast ett intresse för att lära sig mer. Kostnadsfria artiklar och presentationer kommer att distribueras under kursens gång.

Kursens upplägg

Kursen beräknas ta två dagar. Varje kursdag varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner, övningar och exempel från kultursektorn.

Kursdag 1: Representation, vithet och rasistiska föreställningar i kulturen

Kursdag 1 lägger fokus på den kultur som produceras och processen dit, relaterat till representation, normativ vithet och rasistiska föreställningar som finns inbäddat i vår kultur och historia.

Föreläsning: Strukturell rasism, vardagsrasism och vithetsnormer. Omvärldsanalys kring hur representation, vithet och rasism ser ut i Sverige, genom Hollywood lins och andra delar av världen. Vi ser också närmare på relationen mellan representation bakom och framför kameran/scen. Vilka kopplingar kan vi se mellan process och produktion när det handlar om rasistiska stereotyper och vithetsnormer?

Workshop: Vad är ”svensk” kultur? Vilken verklighet representerar vi på film, TV och på scen? Hur långt sträcker sig vår fantasi och vem bestämmer vad som verkar rimligt med en konstnärlig blick?

Workshop: Hur ser det ut på våra arbetsplatser? Vem bestämmer vad som är god kvalitet eller vad en publik kan tänkas vilja ha? Hur påverkar det vad vi väljer att producera?

Kursdag 2: Diskriminering och aktiva åtgärder

Kursdag 2 lägger tonvikt på arbetsmiljöfrågor såsom att förebygga och hantera etnisk diskriminering eller rasistiska kränkningar på arbetsplatsen.

Föreläsning: Introduktion om diskrimineringslagen och aktiva åtgärder.

Workshop: Hur arbetar ni idag med aktiva åtgärder och hur hanterar ni kränkingar och trakasserier om det kommer till er kännedom? Deltagarna behöver förbereda detta pass geom att ta med egna exempel, t.ex. likabehandlingsplaner eller konkreta åtgärder som har genomförts i verksamheten. Det kan vara exempel med goda resultat eller exempel där ni vill få råd kring hur det kan hanteras bättre.

Workshop: Vi arbetar med case kring hur rasism kan ta sig uttryck i arbetssituationer och hur dessa skulle kunna förebyggas, utredas och på andra sätt hanteras.

Upplägg (kundanpassad kurs):

En kundanpassad kurs köps in (efter offert) från en organisation/företag. Den skräddarsys efter era behov utifrån de moduler som den kursbeskrivningen innehåller. En kundanpassad kurs kan genomföras på minst en halvdag upp till två dagar beroende på vilken typ av fördjupning som ni behöver.

Kostnad (kundanpassad kurs)

Offert tas fram i samråd med kundens behov.

Nästa kurstillfälle

Kundanpassade kurser ges hela 2021.

Kontakt

E-post: info@adeniji.se