Aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering och rasism i arbetslivet

Kursort:

Stockholm

Aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering och rasism i arbetslivet

Upplägg:

Grundkursen är 1 heldag och motsvarar Kursdag 1 (se nedan)

Den fördjupade kursen genomförs under 3 dagar. Utöver det erbjuds kursdeltagarna 90 min individuell handledning.

Bakgrund:

De nya bestämmelserna i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder har givit arbetsgivare ett större ansvar att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för samtliga diskrimineringsgrunder. 

Allt fler organisationer inser att de inte har tillräckligt med kunskap eller verktyg att arbeta aktivt och förebyggande med frågor som berör rasism och diskriminering på grund av etnicitet och hudfärg. Det kan bland annat leda till psykisk ohälsa, konflikter inom arbetsgruppen och oönskad personalomsättning. Den här kursen ger grundläggande kunskap om diskrimineringslagen och fördjupad kunskap om hur rasism aktivt kan motverkas inom arbetslivet.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som har ledningsuppdrag, arbetar inom HR, som fackligt ombud eller som projektledare. Det är en fördel om du deltar i eller leder ett förändringsarbete som berör frågor om rasism, antirasism eller aktiva åtgärder.

Målsättning:

Målet med kursen är att du som deltar ska få större kunskap om hur rasism fungerar och vilka konsekvenser det får i arbetslivet. Du kommer att kunna sätta ord på hur rasism och etnisk diskriminering påverkar din egen arbetsplats och få förslag på hur du kan göra för att motverka detta. Du ges verktyg för att genomföra aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika möjligheter och rättigheter. Avslutningsvis får du själv presentera en idé, en åtgärd eller en process och få feedback från grupp och kursledare.

Förberedelser och kursmaterial:

Inga förkunskaper behövs, endast ett intresse för att lära sig mer. Kostnadsfria artiklar, filmer och presentationer kommer att distribueras under kursens gång.

Kursens upplägg

Varje kursdag varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner, övningar och egna exempel.

Kursdag 1: Aktiva åtgärder: Etnisk tillhörighet som diskrimineringsgrund

Aktiva åtgärder ska förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på jobbet. Vad innebär diskriminering på arbetsplatsen? Vad är arbetsgivarens ansvar? Vilka metoder finns för att undersöka arbetsmiljön, analysera risker samt förebygga diskriminering och kränkningar?

Vi fördjupar förståelsen av detta, med särskild inriktning mot diskrimineringsgrunden etnicitet, vilket innefattar en persons nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Kursdag 2: Rasism, rasifiering och normer

Vi går igenom centrala teorier kring rasism för att få en gemensam förståelse kring rasism, dess historia och betydelse idag. Vi tittar närmare på begrepp som rasifiering, strukturell rasism, vardagsrasism, minoritetsstress och mikroaggressioner.

Rasism samverkar också med andra ojämlikheter (t.ex. ojämställdhet mellan män och kvinnor, homofobi, klasskillnader eller åldersdiskriminering). Hur förhåller sig olika diskrimineringsgrunder till varandra? Vi undersöker hur det blir när maktojämlikheter ibland förstärker varandra och ibland står i konflikt med varandra.

Vi undersöker vilka normer och beteenden som riskerar att exkludera utan att det finns en tydlig avsikt bakom. Vi ser närmare på vithetsnormer och svenskhetsnormer och undersöker vad detta får för betydelse i arbetslivet och i de organisationer vi arbetar inom.

Kursdag 3: Att förändra arbetsplatsen

Detta kurstillfälle undersöker hur det är att driva förändringar på arbetsplatsen som berör etnisk diskriminering och aktiva åtgärder med avseende att förebygga och motverka rasism. Kursdeltagarna ges exempel på tidigare forskning och från andra organisationer som arbetat med detta. Vi berör teorier om intressekonflikter och krisberedskap.

Kursen avslutas med att deltagarna själva får presentera idéer och förslag på aktiva åtgärder som kan genomföras på sin arbetsplats.

Handledning:

Förutom de gemensamma kurstillfällena erbjuds ett individuellt handledningstillfälle á 90 minuter. Detta bokas in individuellt och kan ske på deltagarens egen arbetsplats eller via Skype. Handledningen fokuserar på den egna arbetsplatsen och de utmaningar som du eller ni behöver arbeta med, kopplat till frågor om rasism och aktiva åtgärder.

Kursavgift

Grundkurs: 5 200 kr + moms

1 kurstillfälle x 6 timmar

Fördjupad kurs: 15 600 kr + moms

3 kurstillfällen x 6 timmar + 90 min individuell handledning

Avgiften inkluderar lunch och fika.

Rabatterat pris för extra handledning/konsultation 90 min för deltagare på kursen: 3 200 kr (exkl. moms)

Datum:

  • Grundkurs
  • Fredag 24 april 2020 (Sista anmälningsdatum: 3 mars)
  • Fördjupad kurs (ingen förkunskap behövs, grundkursen ingår)
  • Fredag 20 mars, 27 mars och 3 april (Sista anmälningsdatum: 21 februari)

Intresseanmälan

E-post: info@adeniji.se

Tillbaka till kurskatalogen